Školská rada

   Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje Vnitřní řád školy a navrhuje jejich změny. Dále schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy a navrhuje opatření ke zlepšení, projednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli školy. Současní členové školské rady byli řádně zvoleni dne 08. 11. 2011.

Předseda:
Mgr. Hana Šilarová-zástupce školy
telefon:+420 465 322 732
E-mail: silarova.ha@gmail.com

Člen:
Mgr. Radka Karlová-zástupce zřizovatele
telefon:+420 465 385 281
E-mail: radka.karlova@lanskroun.eu

Člen:
Ludmila Bedrníčková-zástupce rodičů
telefon:+420 736 113 587