O škole

Poslání školy

"Není možné naučit všechny děti všemu, ale je možné učinit každé dítě šťastným".


Zřizovatel školy

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 PARDUBICE
www.pardubickykraj.cz


Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů

Od svého založení škola vzdělává a vychovává děti a žáky s mentálním postižením, kombinací postižení, dg. autismus. Všichni  žáci mají specifikované individuální vzdělávací cíle, vytvořené speciálním pedagogem  a vychovatelem za spolupráce psychologa, fyzioterapeuta a  s ohledem na připomínky a přání rodičů a zákonných zástupců žáků.

Základní škola speciální , druh školy Základní škola , obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-B Základní škola, 79-01-B/001 Pomocná škola.

Kapacita školy je 36 žáků. Na škole jsou zřízena dvě oddělení školní družiny pro žáky školy s celkovou kapacitou 12 dětí.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální s názvem Učení je radost I. a Učení je velká radost II., podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j. 240 35/97-22, dle Rehabilitačního vzdělávacího programu, č.j. 15988/2003-24 a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání-Přípravný stupeň základní školy speciální s názvem První krok.


Vznik a historie školy

Nynější budova byla postavena přibližně před padesáti lety jako Mateřská škola národního podniku Tesla. Později zde sídlila Rodinná škola, v srpnu 1998 proběhlo stěhování tehdejší Pomocné školy z již nedostačujících prostor v přízemí tehdejšího Domu dětí a mládeže na Vančurově ulici.

Úplnost, umístění a velikost školy

Základní škola speciální je úplnou základní školou s 1. až 10. ročníkem. Budova stojí v krajové části města, v klidové zóně, obklopená v zadní části rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy. Na školní zahradě je několik herních prvků pro děti a zahradní domek s pískovištěm. Budova školy je zcela bezbariérová díky nově vybudovanému výtahu. Škola je vytápěna ústředním topením s plynovou kotelnou.

Vybavení školy

Učebny jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením (výškově nastavitelné židle a lavice, místo pro individuální výuku a samostatnou práci žáků, místo pro odpočinek žáků). Škola vlastní kompenzační pomůcky pro rozvíjení hybnosti žáků: polohovací klíny, polohovací perličkové polštáře, polohovací vak, rehabilitační míče, masážní míčky, rehabilitační válce, kruhový trenér, balanční plošinu, pružinovou desku, balanční kužel, kuličkový bazén, vodní lůžko, vibrační masáž, ozvučené látkové míče, chodítko, polohovací vozík, židle Aris a Kuba, výškově nastavitelnou pojízdnou židli, terapeutickou houpačku, irskou lavici, masážní stůl, crowlery, ruční šlapací přístroj, závěsné křeslo pro vestibulární stimulaci, masážní chodníček, rotoped). Třídy jsou dále vybaveny notebooky, počítači pro učitele a žáky, přenosnými CD přehrávači, v počítačové učebně je instalovaná interaktivní tabule. Ve škole je i psychorelaxační místnost Snoezelen, která je vybavena audiovizuální technikou-přehrávacím zařízením a reproduktory ve vodním lůžku.

V areálu školy je také venkovní hřiště s umělým protiskluzovým povrchem.

Charakteristika žáků

Základní škola speciální je malou školou s kapacitou do 36 žáků. Do školy docházejí a dojíždějí z Lanškrouna, okolních měst a vesnic až 30 km vzdálených. Žáci dojíždějí a docházejí se svými rodiči nebo využívají svozu Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Základní škola speciální nabízí vzdělávání žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, kombinovaným postižením a autismem ve věku 5 až 20 let.

Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru a kvalifikovanost)

Pedagogický sbor je složený převážně z žen. Ve třídách většinou vyučují dva pedagogové, jeden speciální pedagog a jeden vychovatel, případně asistent. Zaměstnance školy tvoří ředitel školy, třídní učitelé, vychovatelé, asistent pedagoga, osobní asistenti, 3 provozní pracovníci a ekonomka.

Pro všechny z nás je důležitá schopnost týmové práce, vzájemně vstřícná komunikace a spolupráce, schopnost učitelů podílet se i na dalších činnostech ve škole a mimo školu.

Převažují pedagogové s vysokoškolskou kvalifikací speciální pedagogika, ostatní si doplňují kvalifikaci svým vzděláním. Průběžně se vzděláváme, usilujeme o odborný a profesní růst. Většina sboru se dále vzdělává a projevuje velký zájem o akce v rámci DVPP. Pedagogové se účastní podle své specializace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, které je zaměřeno zejména na alternativní formy vyučování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Učitelé jsou schopni provádět speciálně-pedagogickou diagnostiku a účinně ji využívat ve vzdělávání žáků, hodnotit a modifikovat svou činnost.

Metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor Environmentální výchovy spolupracují s pedagogy, žáky a rodiči. Koordinují a nabízejí programy, do kterých se zapojují všechny třídy ZŠ speciální a celý tým pedagogů.

Funkci výchovného poradce zaštiťuje ředitel školy, nabízí a zprostředkovává odbornou pomoc žákům a jejich rodičům (spolupracuje s SPC Kamínek, poradenským zařízením APLA aj., domlouvá termíny speciálně-pedagogických a psychologických vyšetření, zjišťuje potřebnost asistenční podpory žáků, seznamuje s možnostmi dalšího vzdělávání absolventů školy, s dostupností podporovaného zaměstnání). Zajímá ho přesah a vliv absolvovaného vzdělání na prohloubení kvality dalšího života mladých lidí s handicapem.

Za zásadní profesní dovednosti považujeme komunikativnost ve směru k žákům, rodičům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby.

Ředitel školy vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, usiluje o svůj profesní a odborný růst, svým stylem práce podporuje koncepci školy, je schopen poradit, ale i zaštítit učitele proti negativním vnějším vlivům.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

M.R.K.E.V., „NE“postižení mezi námi, 4 denní stáž pedagogů v Camphill Community Glencraig Severní Irsko (říjen 2006).