EU peníze školám

Radost

Název projektu je Škola s radostí (The school of joy) a řeší čtyři klíčové aktivity vzdělávacích oblastí počty a čtení. Projekt je dále zaměřen na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

  • Klíčová aktivita:Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetněžáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je inovace ŠVP, která může být realizována například jeho přílohou.

V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupinu/y žáků prostřednictvím volitelných a povinných předmětů formou skupinové výuky, literárního klubu, tvořivé dílny apod.) vycházející z jejich potřeb se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. Současně s tím budou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity. Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a za tímto účelem bude inovován ŠVP (tzn. za účelem nabídky vzdělávacích aktivit s ohledem na individuální potřeby žáků.

  • Klíčová aktivita:Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

  • Klíčová aktivita:Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti matematické gramotnosti. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je inovace ŠVP, která může být realizována například přílohou.

V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (skupinová výuka, matematický klub apod.), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. Současně s tím budou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti. Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti. Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje matematické gramotnosti, bude inovován ŠVP pro uvedený vzdělávací záměr (nabídku vzdělávacích činností s ohledem na individuální potřeby žáků).

  • Klíčová aktivita:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj matematické gramotnosti. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučování budou 2 sady vzdělávacích materiálů (učební materiály a výukové lekce), které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky. (Ověření v praxi není hrazeno z projektu.) Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Radost